Pesticiden

In deze rubriek staat informatie over de maximale residulimieten (MRL’s) van bestrijdingsmiddelen in diervoeders.

Artikelen

Vo. (EG) nr. 396/2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EG van de Raad
EU Bestrijdingsmiddelen databank: In de EU-databank van bestrijdingsmiddelen kunnen gebruikers informatie opzoeken over werkzame stoffen in gewasbeschermingsmiddelen, maximumgehalten aan residuen (MRL's) in levensmiddelen en noodvergunningen voor gewasbeschermingsmiddelen in de lidstaten