Dierlijke Bijproducten en Dierlijke Eiwitten

In deze rubriek staat informatie over de regels voor het hanteren, verzamelen, verwerken en verhandelen van dierlijke bijproducten. Regels over dierlijk eiwit in diervoeder zoals: bedrijfsregistraties, verwerking, etikettering, vervoersdocumenten, welke producten zijn toegestaan of welke zijn verboden?

Artikelen

Vo. (EG) nr. 1069/2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening dierlijke bijproducten)
Vo. (EU) nr. 142/2011 tot uitvoering van Vo. (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot uitvoering van Richtlijn 97/78/EG van de Raad wat betreft bepaalde monsters en producten die vrijgesteld zijn van veterinaire controles aan de grens krachtens die richtlijn
Vo. (EG) Nr. 999/2001 voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën.