Biologisch

In deze rubriek staat informatie over biologische productie en etikettering van biologische diervoeders.

Artikelen

Vo. (EG) nr. 834/2007 Inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91
Vo.(EG) nr. 889/2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft
Vo. (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen
Vo. (EU) 2018/848 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad Let op: Deze verordening is van toepassing vanaf 1 januari 2022 (met uitzondering van artikel 46 dat van toepassing is vanaf 17 juni 2018
Verordening (EU) 2023/2419 van het Europees Parlement en de Raad van 18 oktober 2023 betreffende de etikettering van biologisch voeder voor gezelschapsdieren.