Algemeen

In deze rubriek staat informatie over een aantal, algemene, voorwaarden omtrent diervoeder. Waaronder vooraarden voor productie, opslag, registratie, etikettering, handel en bemonsterings- en analysemethoden.

Artikelen

Vo. (EG) nr.178/2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden.
Vo. (EG) Nr.183/2005 tot vaststelling van voorschriften voor diervoederhygiëne Bevat: Deze verordening bepaalt de voorschriften voor diervoederhygiëne die de exploitanten van de diervoedersector moeten in het kader van hun activiteit naleven. Deze verordening stelt ook de voorschriften vast op het gebied van de erkenning, het principe van de financiële waarborg voor de sector, het principe van de goede praktijken en de maatregelen omtrent import-export van diervoeders.
Vo. (EU) 2017/625 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen,
Vo. (EG) nr. 767/2009 "Handelsverordening diervoeder" Betreffende het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders,
Vo. (EG) nr. 152/2009: tot vaststelling van de bemonsterings- en analysemethoden voor de officiële controle van diervoeders