Update diervoederwetgeving juni 2023

03/07/2023

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1334 van de Commissie van 29 juni 2023 tot verlenging van de vergunning voor koperchelaat van het hydroxy-analoog van methionine als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 349/2010. 

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1333 van de Commissie van 29 juni 2023 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van endo-1,3(4)-bèta-glucanase, geproduceerd door Aspergillus fijiensis CBS 589.94, als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen en gespeende biggen (vergunninghouder: DSM Nutritional Products Ltd, vertegenwoordigd door DSM Nutritional Products Sp. z o.o.), tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1811/2005 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1259/2004. 

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1332 van de Commissie van 29 juni 2023 tot verlenging van de vergunning voor een preparaat van endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Trichoderma reesei (CBS 114044), als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen, opfokleghennen, mestkalkoenen, opfokkalkoenen en gespeende biggen (vergunninghouder: Roal Oy) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 902/2009. 

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1173 van de Commissie van 15 juni 2023 betreffende het uit de handel nemen van bepaalde toevoegingsmiddelen voor diervoeding, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1810/2005 en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 1453/2004, (EG) nr. 2148/2004 en (EG) nr. 943/2005. 

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1172 van de Commissie van 15 juni 2023 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van lasalocide-A-natrium (Avatec 150 G) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen, tot weigering van een vergunning voor een preparaat van lasalocide-A-natrium (Avatec 150 G) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor opfokleghennen, het uit de handel nemen van een preparaat van lasalocide-A-natrium (Avatec 15 % cc) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen en opfokleghennen, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1455/2004 en Uitvoeringsverordening (EU) 2021/932 (vergunninghouder: Zoetis Belgium SA). 

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1171 van de Commissie van 15 juni 2023 tot wijziging van de Uitvoeringsverordeningen (EU) 2018/982 en (EU) 2021/2097 van de Commissie wat betreft het gecombineerde gebruik van een preparaat van benzoëzuur, calciumformiaat en fumaarzuur met andere additieven die benzoëzuur, mierenzuur, fumaarzuur en bronnen daarvan of zouten daarvan bevatten (vergunninghouder: Novus Europe NV). 

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1170 van de Commissie van 15 juni 2023 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077, als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor melkkoeien, minder gangbare herkauwers gehouden voor mestdoeleinden en kameelachtigen gehouden voor mestdoeleinden (vergunninghouder: Danstar Ferment AG, vertegenwoordigd door Lallemand SAS) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1200/2005.

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1169 van de Commissie van 15 juni 2023 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van endo-1,4-bèta-xylanase, endo-1,4-bèta-glucanase en xyloglucaanspecifieke endo-bèta-1,4-glucanase, geproduceerd door Trichoderma citrinoviride DSM 33578, als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestpluimvee, pluimvee gehouden voor fok- en legdoeleinden en siervogels (vergunninghouder: Huvepharma EOOD). 

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1168 van de Commissie van 15 juni 2023 tot rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/996 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van carvacrol, thymol, D-carvon, methylsalicylaat en L-menthol als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen, opfokleghennen en voor minder gangbare pluimveesoorten gehouden voor legdoeleinden (vergunninghouder Biomin GmbH). 

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1167 van de Commissie van 15 juni 2023 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van 6-fytase, geproduceerd door Trichoderma reesei CBS 146250, als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle pluimveesoorten en alle varkens (vergunninghouder: Danisco (UK) Ltd onder de handelsnaam Danisco Animal Nutrition en vertegenwoordigd door Genencor International B.V.). 

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1163 van de Commissie van 14 juni 2023 tot verlening van een vergunning voor L-lysinemonohydrochloride en L-lysinesulfaat geproduceerd door Corynebacterium glutamicum CGMCC 17927, als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten. 

besluit (EU) 2023/1213 van de Commissie van 21 juni 2023 tot verlenging van de vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde soja 40-3-2 (MON-Ø4Ø32-6) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2023) 3945) (Slechts de tekst in de Nederlandse taal is authentiek).

Uitvoeringsbesluit (EU) 2023/1212 van de Commissie van 21 juni 2023 tot verlenging van de vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde soja MON 87701 overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2023) 3944) (Slechts de tekst in de Nederlandse taal is authentiek). 

Uitvoeringsbesluit (EU) 2023/1211 van de Commissie van 21 juni 2023 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde mais MON 87429 overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2023) 3941) (Slechts de tekst in de Nederlandse taal is authentiek). 

Uitvoeringsbesluit (EU) 2023/1210 van de Commissie van 21 juni 2023 tot verlenging van de vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde katoen 281-24-236 × 3006-210-23 overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2023) 3940) (Slechts de teksten in de Nederlandse en de Franse taal zijn authentiek). 

Uitvoeringsbesluit (EU) 2023/1209 van de Commissie van 21 juni 2023 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais DP4114 × MON89034 × MON87411 × DAS-40278-9 en de subcombinaties DAS-40278-9 × DP4114 × MON 87411, MON 89034 × DP4114 × MON 87411, MON 89034 × DAS-40278-9 × MON 87411, MON 89034 × DAS-40278-9 × DP4114, DP4114 × MON 87411, DAS-40278-9 × MON 87411, DAS-40278-9 × DP4114, MON 89034 × DP4114, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2023) 3937) (Slechts de teksten in de Franse en de Nederlandse taal zijn authentiek). 

Uitvoeringsbesluit (EU) 2023/1208 van de Commissie van 21 juni 2023 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde mais MON 95379 overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2023) 3936) (Slechts de tekst in de Nederlandse taal is authentiek). 

Uitvoeringsbesluit (EU) 2023/1207 van de Commissie van 21 juni 2023 tot verlenging van de vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde soja MON 87701 × MON 89788 overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2023) 3935) (Slechts de tekst in de Nederlandse taal is authentiek). 

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1110 van de Commissie van 6 juni 2023 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793 betreffende de tijdelijke verhoging van de officiële controles en noodmaatregelen met betrekking tot de binnenkomst in de Unie van bepaalde goederen uit bepaalde derde landen tot uitvoering van de Verordeningen (EU) 2017/625 en (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad.

Verordening (EU) 2023/1069 van de Commissie van 1 juni 2023 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van bixafen, cyprodinil, fenhexamid, fenpicoxamid, fenpyroximaat, flutianil, isoxaflutole, mandipropamid, methoxyfenozide en spinetoram in of op bepaalde producten. 

Verordening (EU) 2023/1068 van de Commissie van 1 juni 2023 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat de maximumgehalten aan residuen van cyantraniliprole in of op bepaalde producten betreft. 

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 15 juni 2023 nr. WJZ/22558731, tot wijziging van de Regeling diervoeders 2012, de Regeling handhaving en overige zaken Wet dieren en de Regeling diergeneesmiddelen 2022 in verband met enkele wijzigingen binnen het domein diervoeders en enige andere technische wijzigingen.