Update diervoederwetgeving juli 2022

29/07/2022

Europese wetgeving

Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/1094 van de Commissie van 29 juni 2022 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde mais DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603 en genetisch gemodificeerde mais die tot stand is gekomen door combinatie van twee of drie van de afzonderlijke transformatiestappen DP4114, MON 810, MIR604 en NK603, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad

Verordening (EU) 2022/1104 van de Commissie van 1 juli 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 68/2013 betreffende de catalogus van voedermiddelen. 

Verordening (EU) 2022/1264 van de Commissie van 20 juli 2022 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat de maximumgehalten aan residuen van fludioxonil in of op bepaalde producten betreft.

Nederlandse wetgeving

Beleidsregel van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 21 juni 2022, 3373903-1030201-VGP, houdende nadere invulling van de artikelen 18, 19 en 20 van Verordening (EG) 178/2002 (Beleidsregel nadere invulling Verordening (EG) 178/2002)